Onze visie

Het opvoedingsproject van onze school

1. Een schooleigen christelijke identiteit
2. Werken aan een degelijk onderwijsinhoudelijk aanbod
3. Werken aan een doeltreffende didactische aanpak en aan een stimulerend opvoedingsklimaat
4. Werken aan de ontplooiing van elk kind met een brede zorg
5. Werken aan de school als organisatie
6. Besluit

 1. Een schooleigen christelijke identiteit

Als katholieke basisschool funderen wij de kerntaak om onze kinderen te begeleiden op

 • diepmenselijke waarden

Respect voor het lichaam en het leven, voor de medemens, voor ieders eigenheid en achtergrond, dit in de relatie leerkrachten t.o.v. kinderen en ouders en ook omgekeerd.

We leren geloven in ons eigen kunnen en aanvaarden onze beperktheden.

We hebben oog en hart voor ieder, ook voor de geringsten.

 • sociale waarden

We maken werk van dialoog, inspraak en luisterbereidheid, leren omgaan met elkaars goede en minder goede kanten, … tijd en plaats voor genieten van, ons inzetten voor goede doelen,…

 • ecologische waarden

Verbondenheid en respect voor natuur en verschillende culturen, zich engageren voor het behoud en bescherming van de schepping.

Om de verbondenheid met de natuur te laten ervaren trekken we vaak naar buiten o.a. kinderboerderij, zee- en bosklas, leerwandelingen. We brengen boeiende materialen in de klas en laten kinderen experimenteren.

 • evangelische waarden die steunen op de persoon van Jezus

Respect en openheid,onvoorwaardelijk graag zien, steeds weer kansen geven.

Dit uit zich in het dagelijks voorleven en toepassen van die waarden: in het handelen en spreken, omgaan met mensen, in de keuzes die we maken, in de manier van feest vieren, in het opvangen van kinderen met problemen, in het zoeken naar oplossingen samen met ouders, in de solidariteit met hulpbehoevenden: de zwaksten en minderbedeelden.

 

We durven getuigen van christelijk geloof door onze traditie op een creatieve, eigentijdse en kindvriendelijke manier levendig te houden en door de inspiratie achter de waarden ‘het christelijk grondwoord’ uit te dragen. Ons christelijk karakter durven we tonen in concrete initiatieven:

 • hartelijke omgaan met elkaar
 • meeleven in goede en slechte dagen
 • gedenken van hen die we verloren
 • leren danken
 • zorg tonen
 • nieuwe kansen geven
 • gelijke kansen bieden
 • samen eucharistie vieren

 

Acties:

 • we testen onze meervoudige intelligentie en benadrukken wat we goed kunnen.
 • we werken met beloningssystemen.
 • we leren complimentjes geven.
 • we leven voor hoe om te gaan met kinderen die net een beetje anders zijn.
 • we zetten ons elk jaar in voor goede doelen.
 • we leren kinderen samen spelen. Als dit niet zo goed lukt, helpen we ze een handje door het   aanbieden van een stappenplan om conflicten op te lossen, door het spelen te organiseren.
 • we nemen deel aan de zwerfvuilactie. We zetten ons in om zo weinig mogelijk afval te creëren en te sorteren.
 • we behouden of creëren groene plekjes op onze school.
 • we organiseren fietspooling.
 • we gedenken  leerkrachten, oud-leerlingen en ouders die overleden zijn door middel van gedenkhoekjes en vieringen.
 • we ondersteunen kinderen wanneer naasten zwaar ziek zijn en staan hen bij in de verwerking.
 • we richten een godsdiensthoekje in.
 • we brengen bezoeken aan de kerk om de glasramen te tekenen, de kerkschatten te gaan bewonderen, de klokkentoren te bekijken,…
 • in de klas wordt regelmatig gebeden: naast de vaste gebeden ook andere gebedsvormen.
 • we houden vieringen: elke graad zorgt voor een eucharistieviering waar de kinderen aan meewerken, we verzorgen de volledige voorbereiding en viering van de Eerste Communie, we hebben een pastorale werkgroep die activiteiten voor de kinderen inricht.

 

 1. Werken aan een degelijk onderwijsinhoudelijk aanbod

Wij willen kinderen helpen zich in hun mogelijkheden te ontplooien. Wij willen ook leren leven met hun beperkingen. Daarom zoeken wij naar een samenspel van HOOFD, HART en HANDEN, zowel in de klas als in heel het schoolleven.

We leren hen dat ieder knap is op zijn eigen manier door aandacht te geven aan alle domeinen van de meervoudige intelligentie.

Onze school neemt de leerplannen en vormingsplannen van het katholiek onderwijs als uitgangspunt.

Probleemoplossend denken krijgt ruime aandacht.

 • We leren hen op zoek gaan naar oplossingsstrategieën.
 • We reiken hen schema’s en stappenplannen aan.
 • We brengen een conflictoplosser aan.
 • We vestigen hun aandacht op spelregels.
 • We bieden hen materialen aan die het logisch denken bevorderen, bv. in hoekenwerk.

In de lessen muzische vorming komt de creativiteit van de kinderen ruim aan bod:

Het muzische is een middel om te communiceren en om een kritische houding en een persoonlijke smaak te ontwikkelen.

 • We interpreteren en evalueren beelden. We realiseren nieuwe beelden.
 • We beluisteren en beleven muziek. We verwerven muzikale vaardigheden.
 • We hebben oog voor muzisch taalgebruik.
 • We genieten van dramatisch spel.
 • We ontwikkelen onze vaardigheden in bewegingsexpressie.

We stimuleren de taalontwikkeling door:

 • aandacht voor communicatie
 • bibliotheekbezoek
 • aandacht voor taalgebruik (ook op de speelplaats)
 • tutorlezen
 • boekbesprekingen, brieven schrijven
 • we oefenen Frans vanaf het vijfde leerjaar
 • het schrijven van artikels voor de schoolkrant
 • een mening vormen en formuleren in het kinderparlement

Bewegingsopvoeding komt aan bod:

 • in de wekelijkse lessen en activiteiten bewegingsopvoeding
 • in de zwemlessen
 • geïntegreerd in de algemene vakken en andere schoolse activiteiten
 • in de kans om aan middagsport te doen
 • in de mogelijkheid om vrij aan sport en spel te doen.
 • in deelname aan sportactiviteiten in samenwerking met de gemeente

We hebben oog voor zelfkennis en sociale vaardigheden  in onze werking:

 • aandacht voor vreugde, zorgen en problemen van kinderen in individuele of klassikale gesprekken
 • aanreiken van informatie over interpersoonlijke en intrapersoonlijke vaardigheden.
 • Inspelen op dingen die kinderen aanbelangen, zoals het opstarten van de No blame-methode tegen pestgedrag.
 • Respect en aandacht voor de beleving van godsdienst.
 • Leren samenwerken in groepswerk aan de hand van de pictogrammen van de CLIM-methode.

Ook wereldoriëntatie krijgt een aandeel:

 • het wekken van verwondering en bewondering voor alles rondom ons
 • leren vertrekkende vanuit de belevings- en leefwereld van kinderen
 • inspelen op de actualiteit
 • aandacht voor milieu- en gezondheidsbeleid

 

Acties:

 • leren werken met zakrekenmachine, computer,…
 • aanbod van passende software om mindmaps te maken, om woordpakketten te oefenen,…
 • we leggen een mapje “leren leren” aan gedurende de lagere school: telkens wordt het aangeleerde meegenomen naar het volgende leerjaar.
 • op vrijdagmiddag wordt er muziek gespeeld op de speelplaats. Alle muziekgenres komen aan bod.
 • we nemen deel aan klasconcerten, waarbij de kinderen verschillende muziekinstrumenten leren kennen.
 • we nemen deel aan schoolconcerten, waarbij de kinderen naar een muzikale voorstelling gaan kijken in een echte concertzaal.
 • we verzorgen onze vieringen met eigen zang en muziek.
 • we maken van ons schoolfeest telkens een creatieve happening.
 • we houden elk jaar een themafeest rond carnaval of het jaarthema,…
 • we starten het schooljaar creatief met het jaarthema.
 • onze kleuters kunnen elke woensdag kijken naar de poppenkastvoorstelling van onze kleuterleidsters.
 • de kleuters verwelkomen ieder jaar op een creatieve manier de grootouders op het grootouderfeest.
 • bij gelegenheid nemen we deel aan de kerstmarkt, waarbij onze kinderen eigen werkjes tentoonstellen.
 • we wonen toneelvoorstellingen bij die Creakindo voor ons inricht.
 • we richten tutorlezen in.
 • we gaan vanaf midden eerste leerjaar naar de bibliotheek.
 • ieder jaar wonen we een auteurslezing bij.
 • elke klas kan beschikken over materiaal voor een eigen klasbibliotheek.
 • we informeren ons regelmatig over nieuwe taal- en leesmethoden.
 • we richten een leeshoek in waar kinderen op donderdagmiddag vrij kunnen gaan lezen.
 • we nemen deel aan initiatieven van de gemeente om samen met de omliggende scholen te gaan fietsen.
 • we richten een driedaagse fietstocht in naar Ename, gekoppeld aan een WO-thema.
 • we zetten jaarlijks een verkeerspark uit waarin alle klassen komen oefenen.
 • we zetten ook jaarlijks een behendigheidsparcours op.
 • we richten een fietsexamen in bij onze laatstejaars.
 • we nemen deel aan SVS-wedstrijden met de tweede en de derde graad.
 • we richten twee keer in de week middagsport in.
 • we doen inspanningen om plaatsen te voorzien waar de kinderen kunnen voetballen, netballen en volleyballen, ook al is onze speelruimte nu zeer beperkt.
 • we zorgen voor groene plekjes in onze school.
 • we nemen jaarlijks deel aan de zwerfvuilactie.
 • we nemen deel aan het MOS-project.
 • we maken de kinderen milieubewust door ze te leren sorteren en het afval te beperken (bv: brooddoos meebrengen)
 • we gaan op bos- en zeeklas.
 • we nemen jaarlijks deel aan de activiteiten die Adelardus inricht op de kermis.
 • we gaan in op onvoorziene aanbiedingen zoals fabrieksbezoeken (Lutosa, suikerfabriek, landbouwbedrijven in de buurt,…)
 • we nemen deel aan de jaarlijkse natuurwandelingen in Zingem in samenwerking met de Kaaihoeve.

 

 1. Werken aan een doeltreffende didactische aanpak en aan een stimulerend opvoedingsklimaat

Centraal staat de ontwikkeling van het kind, daarom kiezen we voor:

 • het bouwen aan een sfeer waarin iedereen zich goed kan voelen
 • benadering van kinderen op hun niveau (vb. tutorlezen)
 • het werken aan een grote, sterk uitgebouwde zorgbreedte (LVS, tests, gesprekken)

Zelfstandig werken wordt gestimuleerd door :

 • individuele oefenmomenten
 • opzoekwerk
 • hoekenwerk en/of contractwerk
 • huistaken en lessen ( als ondersteuning )
 • leren “ leren “

Niet alleen in de school is er een aanbod om te leren, ook daarbuiten. Waar dat nuttig en mogelijk is, pikken wij in op initiatieven van buitenaf.

Leren samenleven is een opdracht:

 • De leerlingen van de lagere school steken een handje toe bij de kleuters en in de lagere klassen (helpers in de eetzaal, tutorlezen, meter- en peterschap).
 • Bij sportdagen en activiteiten die aansluiten bij het jaarthema worden groepen gemengd zodat zin voor verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar bij de kinderen aangewakkerd wordt.
 • In de klas komen groeps- en partnerwerk aan bod.
 • Tijdens het klasgesprek leren kinderen zich aan gespreksregels houden.
 • Klas- en schoolafspraken krijgen veel aandacht, met de bedoeling dat ieder zich goed en veilig mag voelen. We leggen ze vast in het schoolreglement, dat toegespitst is op kinderen door eenvoudige en positieve verwoordingen en tekeningen te gebruiken (“het boekje van Jakke”). We integreren een stappenplan om conflicten op te lossen.
 • Iedereen krijgt bij ons een pluim. We duimen voor elkaar, we stimuleren zoveel mogelijk het positieve. Ook op het MDO is er aandacht voor wat het kind wel kan. We overlopen daarbij de 8 domeinen van de meervoudige intelligentie. We werken met beloningssystemen.
 • We leren kinderen kritisch kijken naar eigen prestaties en prikkels van buitenaf.
 • In het rapport is er naast een puntenblad ook aandacht voor leefhouding en regels.
 • Samen leren we genieten met ruimte voor humor.

 

 1. Werken aan de ontplooiing van elk kind met een brede zorg

We trachten ieder kind maximale kansen te geven tot ontplooiing en ontwikkeling. Om hierin te slagen moeten wij de kinderen en de gezinnen met hun eigen mogelijkheden leren kennen en aanvaarden.

Wij willen onze kleuters en leerlingen permanent begeleiden in hun ontwikkeling; dit doen we door hen:

 • te motiveren om nieuwe dingen te leren
 • te stimuleren tot eigen initiatief waardoor zij zullen groeien in leren leren
 • te ondersteunen in het ontwikkelen van een gezond en positief beeld van zichzelf

Wij willen hen begeleiden in het beheersen van sociale vaardigheden zoals beschreven staat in de ontwikkelingsdoelen en eindtermen.

Met respect voor de eigenheid, de capaciteiten en het tempo van ieder kind, willen we met de grootste zorg het kind volgen:

 • Aanbod van een krachtige leeromgeving. De leerkrachten maken o.a. gebruik van coöperatieve werkvormen en flexibele groeperingsvormen. Ook hoekenwerk komt in alle klassen aan bod.
 • Er wordt onderzocht welke kinderen extra zorg behoeven op sociaal-emotioneel vlak enop vlak van de ontwikkeling van hun competenties.
 • Reeds in de eerste kleuterklas wordt het Kindvolgsysteem opgestart. Daarbij worden op systematische wijze de leerprestaties en evolutie van elk kind bijgehouden. Deze worden bijgehouden in dossiers die telkens doorgegeven worden tot het einde van de lagere school.
 • Op onze school vinden 3 keer per jaar de pré-MDO’s plaats, voorafgaande op de MDO’s, waarbij de CLB-verantwoordelijke aanwezig is.
 • Op extra MDO’s vindt er een overleg plaats met directie, klasleerkracht, zorgleerkracht, eventuele externe begeleider (logo, revalidatie,GON-begeleider…)en ouders. Dit om eventuele problemen toe te lichten, het voorstellen van sticordimaatregelen, het advies tot inschakelen van externe hulpverleners of een individueel leertraject voor te stellen.
 • In de klas wordt er gedifferentieerd naar tijd, hulpmiddelen en inhoud.
  • Kinderen met leerstoornissen mogen gebruik maken van sticordimiddelen.

   Aanbod van binnenklasdifferentiatie en externe differentiatie.

   Sommigen volgen een individueel leertraject (=curriculumdifferentiatie)

 • De kleuters worden begeleid en opgevolgd bij de overstap naar de lagere school. Elk jaar worden enkele projecten samen uitgewerkt. Er wordt klasoverschrijdend hoekenwerk georganiseerd, materialen worden uitgewisseld.
 • De leerlingen van het zesde leerjaar en hun ouders worden voorbereid op de overstap naar en begeleid in de richtingkeuze naar het secundair onderwijs.
  • Wij bezoeken een aantal secundaire scholen.

   Het CLB verzorgt een infomoment waarop leerlingen en ouders meer vernemen over studiemogelijkheden na het lager onderwijs

 • In onze school voorzien we om kinderen die langdurig ziek zijn te begeleiden en op te vangen na overleg met de ouders.
 • Op het einde van het schooljaar worden overgangsgesprekken gehouden: Dit zijn overlegmomenten tussen de huidige en de volgende klasleerkracht, waarbij de eigenheden,… van alle leerlingen doorgegeven worden, teneinde de opvolging zo vlot mogelijk te laten verlopen.
 • We overleggen met ouders tijdens huisbezoeken, informatieavonden, oudercontacten en informele contacten. Ouders kunnen leerkrachten steeds contacteren: onze school is een school met open deuren.

 

 1. Werken aan de school als organisatie

Onze school wordt gedragen door het gehele schoolteam onder de inspirerende leiding van de directeur, gesteund door het schoolbestuur.

In een geest van openheid, samenwerking en overleg zet het team in op permanente KWALITEITSBEWAKING EN KWALITEITSVERBETERING.

 • We proberen de kinderen de school te laten ervaren als een verlengstuk van “thuis”, waar geborgenheid en veiligheid centraal staan. Onze kinderen krijgen een stem, hun mening is welkom. Om de toekomstige leerlingen van het eerste leerjaar zich thuis te laten voelen, organiseren we activiteiten en een wisseldag voor hen.
 • Alle leerkrachten streven naar een voelbare teamgeest door voortdurend te werken aan een klimaat van communicatie en overleg.

Er heerst een democratisch beleid wat impliceert dat leerkrachten zicht hebben op het beleid en er inspraakmogelijkheid is. Hieraan werd nog concreter gestalte gegeven door de oprichting van het LOC (lokaal onderhandelingscomité).

Via “teamwork” participeren leerkrachten in de schoolwerking. Prioriteiten, actiepunten, vernieuwde leerplannen, … worden in eerste instantie uitgewerkt door “kernteams” en/of “werkgroepen”. Dit gecoördineerd werken veronderstelt respect voor elkaars denken, handelen, kundigheid. De kernteams en /of werkgroepen zorgen voor een doorstroming van het resultaat naar de andere leerkrachten, voornamelijk tijdens personeelsvergaderingen maar ook tijdens al dan niet occasionele overlegmomenten.

Om zich beter te bekwamen op didactisch en pedagogisch vlak krijgen leerkrachten de kans om nascholing te volgen.

 • Wij willen dat de ouders hun kinderen toevertrouwen aan de school met een “gevoel van vertrouwen”. Daarom heeft er bij elke nieuwe inschrijving een bezoekronde en een kennismakingsgesprek plaats tussen ouders, kind, leerkracht en directie.

In de eerste weken van september wordt een ouderavond ingericht voor de ouders van de kinderen van het eerste leerjaar.

Elke nieuwe leerling ontvangt de schoolbrochure. Deze wordt door de ouders ondertekend en gedurende de ganse basisschool thuis bewaard.

Wij hechten veel belang aan het blijvend contact met ouders.

Ouders worden steeds geïnformeerd via ouderbrieven, oudercontacten, info-avonden en nota’s in de schoolagenda. Voor gescheiden ouders voorzien wij een extra mapje.

We verwachten van de ouders dat ze mee instappen in ons opvoedingsproject en met ons mee werk maken van het naleven van de leefregels en het schoolreglement.

Wij nodigen de ouders uit tot actieve deelname in het schoolgebeuren:

– lid worden van de schoolraad,

– actief lid van het oudercomité,

– begeleiding bij schooluitstappen,

– hulp bij schoolfeest.

 • De school wil uitwerkende ouders ondersteunen door voor- en naschoolse opvang te organiseren. Daarenboven zetelt de school in het LOK (lokaal overleg kinderopvang) om samen met het gemeentebestuur buitenschoolse opvang te organiseren.
 • De school heeft een oudercomité. Ze zijn een daadwerkelijke pedagogische en financiële steun voor onze school.
 • We werken nauw samen met andere diensten: inspectie, begeleiding, CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding – vroeger PMS), GON-begeleiding, revalidatie…
 • Wij werken samen met de parochie door kinderen uit te nodigen naar vieringen, eerste communie, vormselcatechese en acties voor het goede doel…

 

 1. Besluit

Het opvoedingsproject is het fundament waarop ons schoolleven zich oriënteert.

Dag in, dag uit, in de diverse activiteiten van het schoolleven aan dit opvoedingsproject werken, biedt ons de mogelijkheid te groeien als leerkracht, opvoeder, mens en christen.

Het opvoedingsproject wordt elk jaar in het “schoolwerkplan” geconcretiseerd.

 

 

Comments are closed